3วัน 2คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1842-CZ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม เมืองโบราณฟ่งหวง 3 วัน 2 คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบเห็ดหอม เมืองโบราณฟ่งหวง • เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย
  • เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
  • อิสระช็อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย

 

สายการบิน

CZ_China Southern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2. VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 06.25-10.35)-
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ VIENNA HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
3 จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-
จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ (CZ605 : 21.50-00.15+1)
———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า