5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPCHFD511-FD ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย • บินตรงฉางซา โดย AirAsia – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก – สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง
  • พิเศษ:สุกี้เห็ด+ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า