4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNAZTPE46-TG ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน บินหรู อยู่ดี • ตลุยสวรรค์แห่งท้องทะเล ตลาดปลาไทเป – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – อุทยานอาลีซาน – อุทยานเย่หลิว ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า