7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Japan Airlines
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNB2B0405-JL ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ทุ่งดอกไม้

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ทุ่งดอกไม้ • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / เมืองทาคายาม่า
    กำแพงหิมะ / เขื่อนคุโรเบะ / ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ / ปราสาทอูเอดะ / เมืองออนเซนคุสัทซึ / พิธีกวนน้ำแร่ออนเซนยูโมมิ/ ชมยูบาทาเกะ / ถนนไซโนะคาวาระ / ทากาซากิ เจ้าแม่กวนอิม / กิจกรรมวาดตุ๊กตาดารุมะ / อาชิคางะฟลาวเวอร์ปาร์ค [วิสทีเรีย] สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค [เนโมฟีล่า] / ช้อปปิ้งชินจุกุ / ออนเซน 2 คืน / น้ำหนักกระเป๋า 46 โล

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า