3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNBALI01-SL ทัวร์บาหลี PRIME BALI PRO

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์บาหลี PRIME BALI PRO •พักโรงแรมระดับ 4 ดาว – อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ  – ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  – ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย – ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี – ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE – ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
     ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า