4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62, ม.ค. 63
เดือน
PPNBTGAY01-FD ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน • ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน – ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา – ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา – ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา – ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า – ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
  • พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า