4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNBTTPE006-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม • ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) – ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป – ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา – สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง – สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ – เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
  • พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
  • แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า