5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNBTTPE007-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ – สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง – ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี
  • ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 + ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
  • แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก
  • พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง
  • แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า