5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNBTTPE02-SL ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI • ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา – สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ – ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป – ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
  • พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
  • พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
  • พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า