5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNBTTPE03-SL ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา – เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง
  • ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
  • พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า