6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNBZPEK06-TG ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ • เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง • พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง • ขมความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จีน และพระราชวังต้องห้าม • ชมพระราชวังฤดูร้อน อุทยานหลวงที่มีงดงามที่สุดของจีน • สัมผัสมนต์เสน่ห์ และความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน • ช้อปปิ้ THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง และตลาดรัสเซีย • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว • ไหว้พระขอพรพระหยกขาว ปฏิมากรรมอันสวยงาม
  • ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว
  • เมนูพิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง-สุกี้สมุนไพร

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดบั 4 ดาว หรือระดบั เดยี วกนั


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบนิ สุวรรณภูมิ) ————————-
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ4 ดาว
3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน – ช้อปปิ้ง THE PLACE HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่าระดับ4 ดาว
4 ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ VENUS INTERNATIONAL HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ(MU2583 : 23.05-04.45) VENUS INTERNATIONAL HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
6 วัดพระหยกขาว – ร้านใบชา – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า