4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1837-WE ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ • สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ถ้ำประตูสวรรค์ – นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลก สู่…เขาเทียนเหมินซาน – เสียวสุดๆ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
  • เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด, อาหารไทย

 

สายการบิน

มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  2. STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ายบเท่า 4ดาว
  3. STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ายบเท่า 4ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า