6วัน 5คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1838-TG ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เฉินตู ง้อไบ๊ • เฉินตู – ง้อไบ๊ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน .
  • พิเศษ!! ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2. CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3. 1573 HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4. YINSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  5. YINSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ง้อไบ๊ – วัดเป้ากั๋ว CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เขาง้อไบ๊ – ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ CENTURY SUNSHINE EMEISHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ง้อไบ๊ – เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – เมืองชื่อสุ่ย 1573 HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ชื่อสุ่ย – อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ) – มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟและลิฟท์) YINSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ชื่อสุ่ย – เฉินตู – ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก YINSHENG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – สนามบินเฉินตู – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า