5วัน 4คืน
ระยะเวลา
China Eastern
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1841-MU ทัวร์จีน คุนหมิง ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า • วัดหยวนทง • อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน • เมืองโบราณต้าหลี่ • หมู่บ้านซีโจว • โชว์ชาวไป๋ • เมืองโบราณลี่เจียง • สระน้ำมังกรดำ • นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์จางอวี้โหมว • อุทยานน้ำหยก • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ • ทัวร์จงเตี้ยน • วัดลามะซงจ้านหลิง • เมืองโบราณแชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซี • ช่องแคบเสือกระโดด

 

สายการบิน

MU_China Eastern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2. WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  3. ZHA XI DE LEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  4. GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.40 หรือ 08.50-11.40)ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระ
จันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
จงเตี้ยน
ZHA XI DE LEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชง
กรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่
GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
(MU2583 : 22.00-01.45 หรือ 23.05-00.50)
———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า