4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Lucky Air
สายการบิน
ม.ค. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNCHN1843-8L ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ • ชมความงามของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาซีซาน • สักการะวัดหยวนทง • เที่ยวชมเมืองโบราญกวนตู้ • พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว

 

สายการบิน

มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  2. WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  3. MEI YIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – คุนหมิง HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 คุนหมิง – ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) WANG TONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – คุนหมิง MEI YIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 วัดหยวนทง – ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – สวนน้ำตก – ประตูม้าทองไก่หยก – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า