5วัน 3คืน
ระยะเวลา
China Eastern
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1844-MU ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เกาะผู่โถวซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม • ทัวร์จีน หนิงปอ…เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ ทัวร์หังโจว…ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา ถนนซีหูเทียนตี้ ทัวร์เซี่ยงไฮ้…ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึกSTARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้
  •  ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด, เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน หมูตงปอ ,ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตั

 

สายการบิน

MU_China Eastern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. JASMINE INTERNATIONAL HOTEL
    หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2. HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  3. VIENA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ———————–
2 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30-07.50)
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้
JASMINE INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้
วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
HUAGANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้ VIENA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
FM841:22.30-01.55+1
———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า