4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNCHN1847-WE ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู พัก 5 ดาว

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบปู พัก 5 ดาว •
    ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
  • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • มนูพิเศษ !! เมนูซุปเห็ด เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย

 

สายการบิน

มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. CHANG DE HANSHOU CHANG LONG HOTEL
    4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
  2. DACHENG SHANSHUI HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
  3. DACHENG SHANSHUI HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 : 14.30-18.45 )-ฉางเต๋อ CHANG DE HANSHOU CHANG LONG HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
2 ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
-ร้านผ้าไหม
DACHENG SHANSHUI HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
3 ร้านหยก-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-
ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านนวดเท้า
DACHENG SHANSHUI HOTEL 5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
4 จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 19.50-22.45) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า