4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เดือน
PPNCHN1850-KY ทัว์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัว์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก • สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน”
    ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” เผชิญความสูงที่ 4,506 เมตร
    ชมทะเลสาบจิ่วไจ้โกวน้อย “ ไป๋สุ่ยเหอ ” เที่ยวชม “ เมืองโบราณลี่เจียง ”

 

สายการบิน

KY-KunmingAirline
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. JIN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. YI REN GU ZHENG HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง) HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 คุนหมิง – เมืองลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง JIN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองลี่เจียง – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก  – *Option Show Impression Lijiang (จางอี้โหมว) * – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – เมืองฉู่โสง YI REN GU ZHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองฉู่โสง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า