3วัน 2คืน, 4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62
เดือน
PPNCHN19001-WE ฉงชิ่ง อู่หลง หิมะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง • นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก มรดกโลกทางธรรมชาติ…อุทยานหลุมฟ้าสวรรค์ สัมผัสความหนาวเย็น เล่นหิมะ สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ภูเขานางฟ้า เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์

 

สายการบิน

WE_Thaismiles
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  2. YANG XI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) – รถไฟฟ้าทะลุตึก – อู่หลง HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า
2 อู่หลง – OPTION TOUR (อุทยานเขานางฟ้า + กิจกรรมลานสกี + อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ + ระเบียงแก้วอู่หลง) – ฉงชิ่ง YANG XI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 ฉงชิ่ง – หงหยาต้ง –OPTION สุกี้ฉงชิ่ง+ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเจียหลิง – กรุงเทพฯ ————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า