7วัน 6คืน
ระยะเวลา
China Airlines
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNCI04TPECTS-CI ทัวร์ 2 เมือง ไทเป กระเช้าเมาคง ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 7วัน6คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ 2 เมือง ไทเป กระเช้าเมาคง ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 7วัน6คืน • กระเช้าลอยฟ้าเมาคง – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) – วัดหลงซันซื่อ – ย่านซีเหมินติง
  • สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด CI130 (08.40-13.30) – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – แช่ออนเซ็น – เก็บเชอร์รี่ทานได้ไม่อั้น – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เนินดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ – ทุ่งลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม –บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด –  คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อกโกแลต – ย่านทานูกิโคจิ (ไม่มีรถบัสบริการ)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า