6วัน 5คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
มิ.ย. 62
เดือน
PPNCNTG712-TG ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน5คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน5คืน • ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง – คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
  • เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า