3วัน 2คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว • บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง • ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี • ชมความงดงามเมืองโบราณ #เมืองโบราณฟ่งหวง • ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์ • พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
  • ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด #หมูแดงกวางเจา #เป็ดย่าง #เป่าฮื้อ

 

สายการบิน

CZ_China Southern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
  2. VIENNA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 06.25-10.35)-
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ VIENNA HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
3 สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านนวดเท้า-ร้านยางพารา-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-
จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ
(CZ605 : 21.50-00.15+1)
————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า