5วัน 3คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNCSSYXCZ01-CZ ทัวร์จีน ซานย่าน มัสการเจ้าแม่กวนอิม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ซานย่าน มัสการเจ้าแม่กวนอิม • อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก #อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว #อ่าวย่าหลงวาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก #วัดหนานซาน ชมการแสดงการละเล่นศิลปะ #ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี
  • ลิ้มรสเมนูพิเศษ #อาหารเจในวัดหนานซาน #อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้, เนื้อแกะตงซา

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า