5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNCTS01-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สงกรานต์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สงกรานต์  • กระเช้าอุซุซาน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – คิโรโร รีสอร์ท – บ่อน้ำสีฟ้า – ทำเนียบหลังเก่า – คลองโอตารุ
  • เดินทาง สงกรานต์ 2562

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
  3. SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) —————————-
2 สนามบินชิโตเซ่– เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – จุดชมวิวไซโระ TOYA KOHANTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 บ่อน้ำพุในสวน ฟูกิดาชิ – ลานสกี Kiroro ski – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – อิออน มอลล์ อะซาฮิยาม่า ROUTE INN GRAND ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
4 บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า– น้ำตกชิโรฮิเงะ– สวนสาธารณะโอโดริ– หอนาฬิกาเก่า– ทำเนียบรัฐบาลเก่า –ย่านทะนุกิโคจิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด SMILE HOTEL PREMIER SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า