6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNCTSTG25-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ทุ่งดอกไม้ • สนามบินชิโตเซะ –สวนมารุยาม่า(ชมซากุระ)-เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ
    พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ภูเขาโชวะชินซัง  ทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – หอคอยโกเรียวคะคุ (ชมซากุระ) – นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ  ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – หุบเขาจิโกกุดานิ – พิพิธัณฑ์เบียร์ ซัปโปโร
  • อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร ไม่มีรถบริการ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า