5วัน 3คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNDYG01-CZ ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร • บิน Full service เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณเฟิ่งหวง – สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – เดินชมหุบเขาอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ย – สัมผัสความหวาดเสียว กับการเดินสะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก – ชมโชว์สุดตระการตา เหม่ยลี่เซียงซี

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า