7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNECU01-TG ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ TULIP FESTIVAL

 

ไฮไลท์ของทัวร์

 • ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ TULIP FESTIVAL • ชมเมืองไฮเดลเบิร์ก
  *ฮเดลเบิร์ก
  *ชมย่าน La Petite France อันเลื่องชื่อฝรั่งเศส
  *หมู่บ้านริโบวิเลและริควีร์ หมุ่บ้านที่สวยงามที่สุดในฝรั่งเศส
  *กอลมาร์ เวนิสน้อย
  *เที่ยวชมกรุงเบิร์น และลูเซิร์น แห่งสวิตเซอร์แลนด์

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
 2. Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
 3. Velotel hotel หรือในระดับเดียวกัน
 4. Gresham Belson Hotel หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ —————————-
2   บรัสเซลส์ – บาเรล์-นัสเซา – ชมเมือง – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
3   อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์ – ชมกังหันลม – โรงงานรองเท้าไม้ – โรงงานชีส –หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม Grand Hotel Amstelveen หรือในระดับเดียวกัน
4 อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – Designer Outlet Rosada – บรูจส์ Velotel hotel หรือในระดับเดียวกัน
5 บรูจส์ – ชมย่านเมืองเก่า – จตุรัสเบิร์ก – จัตุรัสมาร์ค – กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม –
รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – ช้อปปิ้งย่าน Rue Neuve
Gresham Belson Hotel หรือในระดับเดียวกัน
6 กรุงบรัสเซลส์ – ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ —————————-
7 กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า