8วัน 5คืน
ระยะเวลา
FLY Emirates, Qatar Airways
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNEU1826-EK ทัวร์ยุโรป ทิวลิป เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ยุโรป ทิวลิป เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ • แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม
    อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์ – โวเลนดัม
  • พิเศษ!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือกระจกชมเมืองอัมสเตอร์ดัม

 

สายการบิน

EK_Emirates
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 15 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน
  2. Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน
  3. Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน
  4. Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
  5. Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ —————————-
2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ Plaza frankfurt congress hotel หรือระดับเดียวกัน
3 โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – Designer Outlet Roermond Mercure hotel koeln west หรือระดับเดียวกัน
4 โคโลญญ์ – บรูจจ์ – เกนท์ Leopold Oudenarde หรือระดับเดียวกัน
5 Oudenaarde – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม – อัมสเตอร์ดัม – Lelystad Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
6 Lelystad – กีร์ธฮอร์น – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือกระจก – โรงงานเจียระไนเพชร Gassan – Lelystad Bedbank Apollo หรือระดับเดียวกัน
7 Lelystad – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โวเลนดัม – หมู่บ้านกังหัน ซานน์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (สนามบิน) —————————-
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า