7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNEU1904-TG ทัวร์ยุโรป โมโน สวิส จุงฟราว ลูเซิร์น

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ยุโรป โมโน สวิส จุงฟราว ลูเซิร์น • ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  – ชมศาลาไทยในโลซานน์  – เที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน – ซูริค-เบิร์น-โลซานน์-เจนิวา-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-เซอร์แมท-อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า