7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNEU1905-TG ทัวร์ยุโรป Panorama สวิส 3 หุบเขา

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ยุโรป Panorama สวิส 3 หุบเขา • ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตและสะพานไม้ชาเพล – อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม-กรุงเบิร์น-เมืองบีลหรือเบียนน์ – เมืองโกลเดอปิยง-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์
  • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง-เมืองโลซานน์-ถ่ายรูปกับศาลาไทย-ลัลลี่-ชทานส์
  • นั่งรถรางไอน้ำสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น-เมืองซุก-ซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า