5วัน 4คืน
ระยะเวลา
FLY Emirates
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNGO1HKG08-EK ทัวร์ฮ่องกง เซินเน้จ กวางเจาแฟร์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเน้จ กวางเจาแฟร์ • กวางเจาแฟร์ครั้งที่ 125th (China Import And Export Fair Complex) – ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่“ซ่างเซี่ยจิ่วและถนนนาธาน”
  • ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง และ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
  • รวมค่าทำบัตรเข้างานครั้งแรกสำหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว
  • รวมค่าทำวีซ่ากรุ๊ปจีน สำหรับพาสปอร์ตไทย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า