3วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG05-HX ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา •สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – วัดแชกง ช้อปปิงถนนนาธาน – เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน – สุดมันส์กับเครื่องเล่น ANT MAN!! – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – AVENUE OF STARS – พักโรงแรม 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า