3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Egypt Air
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNHKG08-MS ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ช้อปปิ้ง • วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย –
    ชมโชว์แสงสีเสียง -วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว
  • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย

 

สายการบิน

มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 4 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
  2. I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – มงก๊ก เลดี้ I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – จิมซาจุ่ย –
ชมโชว์แสงสีเสียง
I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว – ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า