4วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNHKG1827-HX ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ • เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ – ชมพระราชวังหยวนหมิง – หมุนกังหัน แก้ชง – ขอพรที่วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน -ช้อปปิ้งถนนนาธาน หวอวู่ซิตี้ – ตลาดกงเป่ย
  • พิเศษ!! ชมโชว์ม่านน้ำ 3D MANGROVE GROOVE

 

สายการบิน

HX_Hongkong Airlines
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
  2. JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ———————–
2 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น –ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน
3 หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า