3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Ethiopian airlines
สายการบิน
ก.พ. 62
เดือน
PPNHKG1901-ET ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ • ขอพรเทพเจ้ากวนอู / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก “ดิสนีย์แลนด์” เดินทางโดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

 

สายการบิน

ET_Ethiopian airlines
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – เมืองจำลองฮอลแลนด์ – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ถนนคนเดินตงเหมิน – โชว์น้ำพุเต้นระบำ SHAN SHUI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า