3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Ethiopian airlines
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง HX 2019-1

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ • ขอพรเทพเจ้ากวนอู / เสริมดวง ณ วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ย้อนวัยเด็ก “ดิสนีย์แลนด์” นั่งสบายๆ มีจอส่วนตัวพร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า