3วัน 2คืน, 4วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNHKG1902-HX ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม • นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET – A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย – พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
  • FREE ‼️ SIM TRAVEL

 

สายการบิน

HX_Hongkong Airlines
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ———————–
2 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า