3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG1903-FD ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า • นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CITY GATE OUTLET – A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย – พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว
  • FREE ‼️ SIM TRAVEL

 

สายการบิน

FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – กรุงเทพฯ ———————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า