3วัน 2คืน
ระยะเวลา
FLY Emirates
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG1907-EK ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เพียวๆ
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE 2019-1
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE 2019-2
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE 2019-2

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เพียวๆ • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 – ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน  – ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต -เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า