3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Macao
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNHKG1911-NX ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้ว

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้ว • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า -ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100”  – ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า