3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Smile
สายการบิน
มิ.ย. 62
เดือน
PPNHKG1914-WE ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน-มิ.ย.62

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ • ไหว้พระวัดดังของฮ่องกง … วัดแชกงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน – สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์” – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจบนถนนยอดฮิต “ถนนนาธาน”
  • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่

โปรแกรมการเดินทาง

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE เดือน มิถุนายน

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า