3วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
มิ.ย. 62
เดือน
PPNHKG1915-HX ทัวร์ฮ่องกง Shopping 2019-มิ.ย.62-3วัน2คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง Shopping 2019-มิ.ย.62-3วัน2คืน • เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก๊ต

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า