3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Cathay Pacific
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNHKSCHTSZ-CX ทัวร์ฮ่องกง...ไหว้พระวัดซีซาน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน • ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน – วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดกวนไต่ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) -The Symphony Of Light ช้อปปิ้งนาธาน
  • เมนูห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า