3วัน 2คืน
ระยะเวลา
HongKong Airlines
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNHKSCHTSZ-HX ทัวร์ฮ่องกง...ไหว้พระวัดซีซาน 6วัดดัง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน • ไหว้พระวัดซีซาน วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว – วัดกวนไต่ – วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ) – “ก้ำฟ้าเหลิงเหลิง” Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po – The Symphony Of Lights ช้อปปิ้งนาธาน
  • เมนูห่านย่างฮ่องกงแสนอร่อย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า