5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ก.ย. 62
เดือน
PPNHNTICN08-TG ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BY TG (4 STAR) 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE BY TG (4 STAR) 5วัน3คืน • ชายหาดอันมก (Anmok Beach) –  บ้านโอจูกฮอน (Ojukheon House) – ชายหาดจูมูจิน(Jumunjin Beach) – หมู่บ้านเต้าหู้โชดัง (Chodang Tofu Art Village)
  • พิเศษ BBQ Buffet
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า