5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNHNTICN09-TG ทัวร์เกาหลี SUPER PRO BY TG (3 STAR) 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี SUPER PRO BY TG (3 STAR) 5วัน3คืน • ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดพัมโทแกบี ณ Dongdaemun Design Plaza (DDP) – ย่านยอนนัมดง
  • พิเศษ BBQ Buffet
  • พักโรงแรมระดับ 3 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า