4วัน 3คืน, 8วัน 5คืน
ระยะเวลา
MYANMAR AIRWAY
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNIND1804-8M ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินเดีย พุทธยา • สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
    ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า • ไปชม 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้
    สู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ “ยอดเขาคิชกูฎ”ที่สวดมนต์ของพระพุทธเจ้า 1 ในเบญจคีรี

 

สายการบิน

มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SUJATA HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่า
  2. SUJATA HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่า
  3. MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – เมืองย่างกุ้ง – พุทธคยา – พระมหาเจดีย์พุทธคยา – พระศรีมหาโพธิ์ – พระพุทธเมตตา SUJATA HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่า
2 พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – หลวงพ่อองค์ดำ – มหาวิทยาลัยนาลันทา – เขาคิชกูฎ – พุทธคยา SUJATA HOTEL BODHGAYA หรือเทียบเท่า
3 วัดพระศรีมหาโพธิ์ – บ้านนางสุชาดา – วัดพุทธนานาชาติ (วัดภูฎาน,วัดญี่ปุ่น,วัดทิเบต) – ย่างกุ้ง – มหาเจดีย์ชเวดากอง MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ+เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – สนามบินพม่า – สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

การชำระค่าบริการ

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น) หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7วันทำการ)

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
*หมายเหตุ* หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์

เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
  ค่าทิปค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่า