6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Japan Airlines
สายการบิน
มี.ค. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNJLAOJ01-JL ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM IN อาโอโมริ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM IN อาโอโมริ • อาโอโมริ เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และธรรมชาติที่งดงาม – นมัสการพระใหญ่อาโอโมริ ณ วัดเซอิริวจิ – เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ ที่จำลองเทศกาลโคมไฟอันเลื่องชื่อ – สัมผัสความงามของ ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะฮอนชู – เยือนเมืองหลวงเก่า ฮิโรซากิ ชมปราสาทงามคู่เมือง – ชมเจดีย์ที่สวยที่สุดในโทโฮคุ เจดีย์ฮิโรซากิ – เที่ยวเมืองฮาจิโนะเฮะ (Hachinohe) เมืองท่าเรือ ที่มีดีที่ ตลาดเช้า – และ อุทยานธรรมชาติทาเนะซาชิไคกัน
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและผลผลิตจากแอปเปิ้ล ผลไม้ขึ้นชื่อแห่งอาโอโมริ
  • Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
  • พิเศษ!! สัทผัสประสบการณ์การทำ ข้าวนกเคะดน ณ ตลาดปลาฟรุคาวะ ที่อาหารทะเลทั้งสด สะอาด อร่อย มีคุณภาพ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า