5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เดือน
PPNJP18100-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกีรีสอร์ท

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกีรีสอร์ท •โตเกียวเที่ยวทุกวัน สัมผัสหิมะ ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ และ ณ ลานสกี อิสระเล่นสกีสุดมัน  ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง • ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน • วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้• นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน FREE WIFI ON BUS
  • โข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
  2. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
  3. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
4 วัดนาริตะ – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า