5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18107-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาสุ ซากุระในสายลม

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาสุ ซากุระในสายลม • ชมซากุระแรก ณ คาวาสึ – ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชงชาแบบญี่ปุ่น –  คาวาซึ  –  อิออน มอลล์ – นาริตะ – วัดอาซากุสะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท – ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – ชินจุกุ – ดูไฟหมู่บ้านเยอร์มัน
  • อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall)
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  3. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชงชาแบบญี่ปุ่น – คาวาซึ – อิออน มอลล์ – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – ชินจุกุ – ดูไฟหมู่บ้านเยอร์มัน TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะ ซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า